• Company Announcements

Kutsu Detection Technology Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 25.8.2017 klo 9.00

Kutsu Detection Technology Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20.9.2017 klo 14.00 Ahti Business Parkissa, osoitteessa Ahventie 4, FI-02170 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 13.00.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Detection Technology Oyj:n osakkeenomistaja Ahlström Capital Oy, joka edustaa noin 39 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärää korotetaan yhdellä (1), jolloin hallituksessa olisi nykyisen viiden (5) jäsenen sijasta kuusi (6) jäsentä.

  1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Detection Technology Oyj:n osakkeenomistaja Ahlström Capital Oy, joka edustaa noin 39 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Detection Technology Oyj:n hallituksen valitaan uusina jäseninä Hannu Syrjälä ja Pasi Koota toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseneksi valittu Ari Saarenmaa on ilmoittanut jättävänsä hallituksen jäsenen tehtävät 20.9.2017. Hallituksen kokoonpano olisi siten Andreas Tallberg, Petri Niemi, Heikki Allonen, Henrik Roos, Pasi Koota ja Hannu Syrjälä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittely on nähtävissä Detection Technology Oyj:n internetsivuilla www.deetee.com.

  1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat tästä päivästä alkaen saatavilla Detection Technology Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.deetee.com. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 4.10.2017 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 8.9.2017 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15.9.2017 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internet-sivuilla olevan ilmoittautumislinkin kautta www.deetee.com;

b) puhelimitse numeroon 040 632 7200; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Detection Technology Oyj, Elektroniikkatie 10, 90590 Oulu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Detection Technology Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 8.9.2017 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.9.2017 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Detection Technology Oyj, Elektroniikkatie 10, 90590 Oulu ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Detection Technology Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25.8.2017 yhteensä 13 425 775 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.


Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Martola, toimitusjohtaja +358 500 449 475 hannu.martola@nulldeetee.com

Petri Hiljanen, talousjohtaja +358 40 591 7435 petri.hiljanen@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj

Detection Technology on globaali röntgenkuvantamislaitteiden järjestelmien ja komponenttien toimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto kasvoi 77 prosenttia 76 miljoonaan euroon vuonna 2016. Yhtiöllä on yli 200 asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää yli 400 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com