• Company Announcements

Detection Technology Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2022

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 27.4.2022 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2022

Detection Technology Q1 2022: Vahva kysyntä, mutta komponenttipula siirsi myyntiä

Tammi-maaliskuu 2022 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 10,9 % 20,3 miljoonaan euroon (18,3)
  • Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikön (IBU) liikevaihto kasvoi 45,2 % 3,5 miljoonaan euroon (2,4)
  • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 4,5 % 10,5 miljoonaan euroon (10,1)
  • Turvallisuus-liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 7,5 % 6,3 miljoonaan euroon (5,8)
  • Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (1,4)
  • Liikevoittomarginaali oli 7,4 % (7,5 %)

TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Avainluvut

(EUR 1 000) 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021
Liikevaihto 20 313 18 323 89 813
Liikevaihdon muutos, % 10,9 % -8,0 % 10,1 %
Liikevoitto 1 506 1 382 10 580
Liikevoittoprosentti, % 7,4 % 7,5 % 11,8 %
Tuotekehityskulut 2 942 2 405 10 480
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 14,5 % 13,1 % 11,7 %
Liiketoiminnan rahavirta * 666 1 098 7 121
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -28 247 -20 641 -27 633
Investoinnit * 201 142 1 359
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 17,0 % 13,8 % 16,5 %
Nettovelkaantumisaste, % -40,0 % -36,2 % -37,6 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,09 0,09 0,64
Osakekohtainen tulos (laimennettu), euroa 0,09 0,09 0,63
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 14 655 930 14 375 430 14 655 930
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä 14 655 930 14 375 430 14 500 514
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 14 816 245 14 617 185 14 766 934

*Muuntoerojen käsittely rahoituslaskelmassa on muutettu tilikauden 2021 aikana. Vertailukaudella tammi-maaliskuu 2021 muuntoerojen vaikutus on eliminoitu olennaisin osin eri rahavirroista.

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

”Kysyntä jatkui vahvana kaikilla päämarkkinoillamme. Kaikki liiketoimintamme kasvoivat, ja kokonaisliikevaihtomme kaksinumeroisesti. Odotuksemme olivat kuitenkin kovemmat etenkin turvallisuussovellusmyynnin toteuman suhteen. Toimitusketjun haasteista johtuvat kasvurajoitteet voimistuivat, ja osa myynnistä siirtyi kaikissa liiketoiminnoissamme. Komponenttipulan kampittamiseen tähtäävät tuotemuunnokset ovat edenneet hyvin, ja kykymme vastata kasvavaan kysyntään on kohenemassa.

Kiinan eskaloituneella koronatilanteella ja Ukrainan sodalla ei sen sijaan ollut suurta vaikutusta liikevaihtoon ja tulokseen ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kiinassa onnistuimme minimoimaan koronasulkujen vaikutukset, ja meillä on ollut kokonaisuuteen nähden vähäistä liiketoimintaa kriisialueilla ennen Ukrainan sotaa, ja ei lainkaan sodan syttymisen jälkeen.

Vahva kysyntä teollisuusmarkkinan pääsovelluksissa jatkui katsauskaudella, ja IBU-neljännesmyynti kasvoi voimakkaasti. Ensimmäisen vuosineljänneksen kasvuprosentti olisi voinut olla tätäkin komeampi, jos komponenttipula ei olisi kurittanut toimituskykyämme.

Myös lääketieteen markkinassa kysyntä jatkui hyvänä, eikä markkinan kasvuajureissa tapahtunut oleellisia muutoksia. MBU-myyntimme kasvu tuli pääasiassa tietokonetomografia (CT) -sovelluksista, joissa olemme uusien standardiratkaisuidemme ansiosta vahvistaneet asemaamme entisestään. Viime vuoden lopussa julkistettu X-ACE-tuoteperhe on otettu perus- ja valtavirran laitemarkkinoilla hyvin vastaan. Harmiksemme tämäkään segmentti ei ollut immuuni komponenttipulalle, jonka suorat ja välilliset seuraukset rokottivat myynnin kasvua.

Turvallisuusmarkkinan kysyntä kiihtyi edelliseltä vuosineljännekseltä myös ilmailualalla. Lentokenttäskannereiden uusiminen CT-laitteisiin eteni etenkin Yhdysvalloissa, missä Transportation Security Administration (TSA) allokoi uusia laitetilauksia. Laitekannan uusiminen lisää myös meidän ratkaisuidemme kysyntää, mutta ensimmäisen vuosineljänneksen SBU-myynti tuli edelleen pääasiassa muista kuin ilmailualan sovelluksista. Positiivisesta markkinavireestä huolimatta SBU-myynnin toteuma jäi odotuksistamme komponenttipulan heittäessä kapuloita rattaisiin.

Toimitusketjun haasteet heijastuivat luonnollisesti myös muihin avainlukuihimme. Sen seurauksena olemme tehneet niin sanottuja spottiostoja, mikä heikensi jonkin verran kannattavuutta. Tuotekehityskulumme myös kasvoivat tuotemuutosponnisteluiden seurauksena.

Kuluneella katsauskaudella keskityimme tuotemuunnosten suunnitteluun ja läpivientiin sekä vaihtoehtoisten toimittajien evaluointiin. Saamme tuotemuunnoksiin tähtäävän projektimme ensimmäisen vaiheen päätökseen toisen vuosineljänneksen ja toisen vaiheen kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Odotamme, että projekti kohentaa toimituskykyämme ja -varmuuttamme kolmannelta vuosineljännekseltä alkaen kaikissa liiketoiminnoissamme.

Haasteista huolimatta ensimmäisen vuosipuoliskon ja loppuvuoden näkymät ovat hieman vahvistuneet. Näkemyksemme mukaan kysyntä voimistuu entisestään kaikilla päämarkkinoillamme ja kaikissa kolmessa liiketoiminnassamme. Odotamme teollisuus- ja turvallisuusmyynnin kasvavan kaksinumeroisesti toisella vuosineljänneksellä. Sitä vastoin on todennäköistä, että lääketieteen liikevaihto laskee toisella vuosineljänneksellä, koska myyntiä siirtyy Shanghain koronasulun asiakkaisiin kohdistuvien välillisten vaikutusten seurauksena. Odotamme kokonaisliikevaihdon kasvavan kaksinumeroisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla, vaikka toimitusketjun haasteet ovatkin siirtäneet osan kasvustamme, ja kiihtyvää kasvua toisella vuosipuoliskolla kaikissa liiketoiminnoissamme.

Vaikka olemme toimenpiteillämme pyrkineet löytämään ratkaisuja komponenttipulaan, suorat ja välilliset saatavuushaasteet ja pidemmät toimitusajat voivat vaikuttaa kykyymme vastata kasvavaan kysyntään. Kustannusnousupaineet ovat kasvussa, mutta toistaiseksi olemme välttyneet merkittäviltä kustannusnousuilta. Seuraamme tarkasti myös Ukrainan sodan kehittymistä ja sen suoria ja välillisiä vaikutuksia liiketoimintaamme. Tilanteen niin vaatiessa mukautamme liiketoimintamme minimoidaksemme edellä mainitut riskit.”

Liikevaihdon kehitys

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kysyntä jatkui vahvana Detection Technologyn kaikilla päämarkkinoilla: teollisuuden, lääketieteen ja turvallisuusalan sovelluksissa. Yhtiön kokonaisliikevaihto kasvoi 10,9 % (-8,0 %) ja oli 20,3 miljoona euroa (18,3). Kysyntä olisi mahdollistanut voimakkaamman liikevaihdon kasvun, mutta maailmanlaajuinen materiaali- ja komponenttipula siirsi osan kaikkien markkinasegmenttien myynnistä. Kiinan eskaloituneella koronatilanteella ja Ukrainan sodalla ei ollut suurta vaikutusta toteumaan.

Teollisuusmarkkinassa voimakas kysyntä jatkui kaikissa yhtiön pääsegmenteissä: elintarvike- lääke- ja kaivosteollisuuden kuvantamisratkaisuissa. Tämän seurauksena Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikön (IBU) liikevaihto kasvoi 45,2 % ja oli 3,5 miljoonaa euroa (2,4). Myynnin kasvu olisi ollut tätäkin voimakkaampaa, mutta komponenttipula heikensi toimituskykyä ja osa teollisuusratkaisuiden myynnistä siirtyi. IBU:n osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta oli 17,4 % (13,3 %).

Lääketieteen markkinan kasvuajureissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia katsauskaudella. Voimakas kysyntä sekä kehittyvissä että kehittyneissä maissa kohdistui tietokonetomografia (CT) -sovelluksiin. Kiinan pahentunut koronatilanne hidasti väliaikaisesti hammaslääketieteen markkinan elpymistä. Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 4,5 % vertailukaudesta CT-kysynnän vetämänä. Niin ikään MBU-myynti ei ollut immuuni toimitusketjun haasteille, vaan komponenttipulan suorat ja välilliset vaikutukset heikensivät katsauskauden myynnin kasvua. MBU:n liikevaihto oli 10,5 miljoonaa euroa (10,1). MBU:n osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta oli 51,8 % (54,9 %).

Turvallisuusmarkkinan positiivinen vire jatkui, ja kysyntä voimistui kaikissa segmenteissä mukaan lukien ilmailuala. Ilmailualalla käytettävien kuvantamisratkaisuiden standardisointihankkeet jatkuivat eri mantereilla, ja lentokenttien CT-investoinnit kiihtyivät etenkin Yhdysvalloissa. Tämä näkyi kasvavana turvallisuuden CT-ilmaisinratkaisuiden kysyntänä, mutta yhtiön Turvallisuus-liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihdon kasvu tuli edelleen pääasiassa muista kuin ilmailualan sovelluksista. Komponenttipulasta johtuvat toimitushaasteet heikensivät katsauskauden toteumaa merkittävästi, ja osa SBU-myynnistä siirtyi. SBU:n liikevaihto kasvoi 7,5 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 6,3 miljoonaa euroa (5,8). SBU:n osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta oli 30,9 % (31,8 %).

Aasian ja Tyynenmeren maat (APAC) olivat maantieteellisesti yhtiön suurin markkina-alue ensimmäisellä vuosineljänneksellä 71,1 % (76,5 %) osuudellaan. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) osuus oli 23,3 % (17,6 %) ja Amerikoiden 5,6 % (5,9 %). Detection Technologyn viiden suurimman asiakkaan osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta oli 58,2 % (62,7 %).

Strategia

Katsauskaudella tammi-maaliskuu 2022 yhtiö jatkoi DT-2025-strategian toteuttamista suunnitelmansa mukaisesti ja liiketoiminnan kehittämistä kilpailukykynsä parantamiseksi. Detection Technology teki taktisia toimenpiteitä vastatakseen erikoismateriaalien ja elektronisten komponenttien saatavuushaasteisiin. Yhtiöllä on ollut käynnissä mittava projekti, jonka puitteissa on suunniteltu tuotemuutoksia yhtiön koko tuoteportfolioon mukaan lukien teollisuuden, lääketieteen ja turvallisuusalan ratkaisut.

Detection Technology käynnisti toiminnan uudessa Nanjingin toimipisteessä vuoden alussa. Yhtiö on tehnyt ensimmäiset rekrytoinnit parantaakseen valmiuksiaan vastata kasvavaan kysyntään korkeamman jalostusasteen ilmaisinratkaisuissa, joissa ohjelmistoilla ja algoritmeilla on keskeinen rooli. Yhtiön tavoitteena on kehittää Nanjingin toimipisteestä ohjelmisto-, laiteohjelmisto-, algoritmi- ja elektroniikkakehityksen osaamiskeskus.

Yhtiö jatkoi palautekulttuurinsa ja johtamiskäytäntöjensä kehittämistä sekä uudistettuja arvojaan tukevien toimintamallien työstämistä. Lisäksi yhtiö jatkoi DT-2025-strategian edistämiseen tähtäävän maailmanlaajuisen tuotekehitysorganisaation (T&K) uuden toimintamallin jalkauttamista ja kehittämistä suunnitelmansa mukaisesti.

Liiketoimintanäkymät

Detection Technologyn näkemyksen mukaan vahva kysyntä jatkuu kaikilla yhtiön päämarkkinoilla. Yhtiö odottaa kokonaisliikevaihdon kasvavan kaksinumeroisesti toisella vuosineljänneksellä ja toisella vuosipuoliskolla 2022, vaikka materiaali- ja komponenttipulan ennakoidaan siirtävän ainakin osan toisen vuosineljänneksen kasvusta.

Ukrainan sodan, pandemian ja inflaation takia maailman talouteen ja yhtiön liiketoimintaan kohdistuu epävarmuutta. Yhtiön kohdemarkkinoiden kysynnän ennustettavuus on tavanomaista heikompi, ja materiaalien saatavuuteen liittyvät suorat ja välilliset riskit ovat edelleen koholla. Materiaali- ja komponenttipulan vaikutus on otettu rajoittavana tekijänä huomioon näkymissä, mutta saatavuuden heikentyminen voi vaikuttaa liiketoimintanäkymiin.

Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 10 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Puolivuosikatsaus 2022

Detection Technology julkaisee puolivuosikatsauksen elokuun 3. päivänä 2022.

Espoo 26.4.2022

Hallitus

Detection Technology Oyj

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475, hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat sensorikomponenteista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Sillä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2022 (pdf)