• Company Announcements

Detection Technology Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 23.3.2017 klo 17.00

Detection Technology Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Detection Technology Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2017 Espoossa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjako

Yhtiökokous vahvisti, ettei tilikaudelta jaeta osinkoa, vaan yhtiön tilikauden 2016 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin. Yhtiökokous vahvisti, että tilikaudelta jaetaan pääomanpalautusta 0,25 euroa osakkeelta.

Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen maksupäiväksi päätettiin 3.4.2017.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten määräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyisen hallituksen jäsenet Heikki Allonen, Petri Niemi, Henrik Roos, Ari Saarenmaa ja Andreas Tallberg.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja hallituksen jäsenille 1 750 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut päätettiin korvata yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Yhtiökokous päätti myös, että yhtiö suorittaa hallituksen jäsenille palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 675 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintaa koskevat valtuutukset ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 345 000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Detection Technology Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.deetee.com 6.4.2017 alkaen.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Hannu Martola, Toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenkuvantamislaitteiden järjestelmien ja komponenttien toimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto kasvoi 77 prosenttia 76 miljoonaan euroon vuonna 2016. Yhtiöllä on yli 200 asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää yli 400 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com