• Company Announcements

Detection Technology Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 27.3.2018 klo 17.45

Detection Technology Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Detection Technology Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2018 Espoossa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjako

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2017 jaetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonjaon täsmäytyspäivänä 29.3.2018 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 9.4.2018.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten määräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi Heikki Allonen, Pasi Koota, Petri Niemi, Henrik Roos, Hannu Syrjälä ja uutena jäsenenä Vera Backström.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kiinteät vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut päätettiin korvata yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Yhtiökokous päätti myös, että yhtiö suorittaa hallituksen jäsenille palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 695 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintaa koskevat valtuutukset ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 390 000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Detection Technology Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.deetee.com 10.4.2018 alkaen.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Hannu Martola, toimitusjohtaja +358 500 449 475 hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto kasvoi 18 prosenttia 89 miljoonaan euroon vuonna 2017. Yhtiöllä on 240 asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää yli 400 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com