• Company Announcements

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2017

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 2.2.2018 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2017

Detection Technology Q4 2017: Vahva kasvu ja erinomainen tulos

Loka-joulukuu 2017 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 17,0 % 27,5 miljoonaan euroon (23,5)
 • Turvallisuus- ja teollisuusliiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 30,8 % 19,4 miljoonaan euroon (14,8)
 • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto laski 6,4 % 8,2 miljoonaan euroon (8,7)
 • Liikevoitto oli 7,0 miljoonaa euroa (5,2)
 • Liikevoittoprosentti oli 25,4 % (22,3 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,31)

Tammi-joulukuu 2017 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 17,9 % 89,0 miljoonaan euroon (75,5)
 • SBU:n liikevaihto kasvoi 3,8 % 57,9 miljoonaan euroon (55,8)
 • MBU:n liikevaihto kasvoi 57,5 % 31,1 miljoonaan euroon (19,8)
 • Liikevoitto oli 19,9 miljoonaa euroa (14,8)
 • Liikevoittoprosentti oli 22,3 % (19,6 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 1,09 euroa (0,81)
 • Osinko 0,35 euroa osakkeelta* (pääomanpalautus 0,25)

TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.) (*Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.)

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

“Vuosi 2017 huipentui viimeisen neljänneksen ennätykselliseen tulokseen ja liikevaihtoon. Onnistuimme erinomaisesti kilpaillulla markkinalla tuloksemme ylittäessä odotuksemme ja kasvoimme merkittävästi kovista vertailuluvuista huolimatta. Hyvä suoritus oli seuraus jopa poikkeuksellisesta onnistumisesta lähes kaikilla yrityksemme keskeisillä alueilla.

Viimeisen neljänneksen liikevoitto parani 33 % edellisestä vuodesta ja oli 7,0 miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli 25 %. Liikevaihtomme kasvoi 17 % vertailuajankohdasta ja ylitti 27 miljoonaa euroa. SBU-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi huomattavasti noin 31 %. Myyntimme kasvoi erityisesti Aasiassa kriittisen infrastruktuurin ja teollisuuden röntgenkuvantamissovelluksissa. MBU-myynti laski viimeisellä neljänneksellä noin 6 %, mikä on tavanomaista kausivaihtelua liiketoiminnassamme. SBU-myynnin kasvu ja toisaalta MBU:n myynnin lasku heijastuivat myyntimme maantieteelliseen jakaumaan. Aasian osuus liikevaihdostamme kasvoi pienen tauon jälkeen.

Onnistuimme asiakasrajapinnassa hyvin ja voitimme vuoden aikana kolmenkymmenen uuden asiakkaan luottamuksen. Aktiiviasiakasmäärämme on nyt 240. Uskomme menestyksen uusasiakashankinnassa tasapainottavan hieman myynnin jakaumaa tulevina vuosina. Koko vuoden myynnistä viiden suurimman asiakkaan osuus laski 9 % edellisvuodesta ja oli noin 60 %.

Koko vuoden 19,9 miljoonan euron liikevoitto ja 22 % liikevoittoprosentti olivat seurausta myynnin kasvun lisäksi tehokkaasta toiminnasta. Kokonaisuudessa kiinteät kulumme olivat arvioituja alhaisemmat. Tuotekehityskustannukset olivat poikkeuksellisesti vain 8 % liikevaihdosta suuremman myynnin, projektionnistumisten sekä projektien ajoittumisen seurauksena. Arvioimme tuotekehityskustannusten nousevan vuonna 2018 lähemmäksi 10 %.

Olemme toistaiseksi onnistuneet menestymään markkinoilla ja kehittämään liiketoimintaa odotuksia paremmin. Vuosi 2018 tulee kuitenkin olemaan haastava yhtiön kasvun kannalta. Arvioimme myynnin kasvavan hieman turvallisuus- ja teollisuussovelluksissa, mutta lääketieteen sovelluksissa myynti tulee todennäköisesti laskemaan. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla myynti kuitenkin näyttää kasvavan lääketieteen sovelluksissa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Jälkimmäisellä vuosipuoliskolla myynti laskee, sillä yksi MBU:n avainasiakkaista lopettaa DT:n tuotetta käyttävän laitteen valmistuksen. Hintakilpailu kiristyy entisestään kaikilla kohdemarkkinoillamme.

Jatkamme liiketoiminnan kehittämistä strategiamme mukaisella linjalla uusien projektien ja asiakkuuksien voittamiseksi. Uskomme molempien liiketoimintayksiköidemme kasvupotentiaaliin pitkällä tähtäimellä, ja pidämme yhtiön kasvu- ja kannattavuustavoitteet ennallaan.”

Avainluvut

(EUR 1 000) 10-12/2017 10-12/2016 1-12/2017 1-12/2016
Liikevaihto 27 530 23 527 89 003 75 509
Liikevaihdon muutos, % 17,0 % 54,7 % 17,9 % 76,5 %
Liikevoitto 6 987 5 237 19 892 14 808
Liikevoittoprosentti, % 25,4 % 22,3 % 22,3 % 19,6 %
Tuotekehityskulut 1 795 2 259 7 157 6 071
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 6,5 % 9,6 % 8,0 % 8,0 %
Liiketoiminnan rahavirta 7 755 4 988 18 625 5 412
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -21 774 -8 337 -21 774 -8 337
Investoinnit 688 372 1 833 1 612
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %     47,0 % 38,7 %
Nettovelkaantumisaste, % -52,3 % -27,0 % -52,3 % -27,0 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,38 0,31 1,09 0,81
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 13 900 595 13 425 775 13 900 595 13 425 775

Liiketoimintanäkymät

Detection Technologyn arvion mukaan maailmanlaajuisten turvallisuusalan röntgenlaitteiden markkina kasvoi katsauskaudella noin 7 %, mikä on linjassa markkinatutkimuslaitosten ennusteiden kanssa. Homeland Security Research Corporation (HSRC) arvioi markkinan vuotuisen kasvuprosentin olevan 6,7 % (CAGR) vuosina 2017-2021. HSRC:n näkemyksen mukaan kasvu on seurausta globaalisti lisääntyneistä turvallisuusriskeistä. HSRC arvioi röntgenlaitekannan kasvun lisäksi myös, että vanhan laitekannan uusimisvauhti tulee kiihtymään. HSRC ei ole tunnistanut varteenotettavia kilpailevia teknologioita turvallisuusmarkkinan läpivalaisutarpeisiin ja pitää röntgenkuvantamislaitteiden hinta-laatusuhdetta ylivoimaisena. (Lähde: HSRC May 2017 edition, X-ray baggage, cargo, people, container & vehicle screening market 2017-2021).

Detection Technology arvioi, että teollisuuden röntgenkuvantamislaitteiden markkinoiden vuotuinen kasvuvauhti on noin 5 %. Yhtiö arvioi sekä turvallisuus- että teollisuusmarkkinan kasvun säilyvän hyvänä ja etenkin kriittisen infrastruktuurin, ajoneuvojen sekä teollisuuden markkinasegmenttien kasvavan. Vuonna 2020 voimaantuleva ECAC3-turvallisuusstandardi (European Civil Aviation Conference Standard 3) tulee lisäämään tietokonetomografialaitteiden kysyntää Euroopan lentokentille.

Alan arvioiden mukaan maailmanlaajuisten lääketieteellisten röntgenkuvantamislaitteiden markkinoiden keskimääräinen kasvuvauhti on noin 5 % vuodessa. Detection Technology arvioi, että lääketieteen tietokonetomografiamarkkina (CT) kasvoi 2017 neljännellä neljänneksellä noin 3-5 %:n vuosivauhtia. Markkinan kasvu on ollut voimakkainta Aasiassa, ja kysyntä on kehittynyt positiivisesti myös Pohjois-Amerikassa. Yhtiö arvioi maailmanlaajuisten lääketieteellisten kuvantamislaitteiden markkinoiden kehittyvän positiivisesti.

Vuonna 2018 yhtiö arvioi myynnin kasvavan hieman turvallisuus- ja teollisuussovelluksissa. Lääketieteen sovelluksissa yhtiö arvioi myynnin kasvavan vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla ja laskevan toisella vuosipuoliskolla yhtiön erään avainasiakkaan lopettaessa DT:n tuotetta käyttävän laitteen valmistuksen. Hintakilpailu kiristyy kaikilla yhtiön markkinoilla vuonna 2018. Yhtiö jatkaa liiketoimintansa kehittämistä uusien asiakkuuksien ja projektien voittamiseksi ja arvioi molempien liiketoimintayksiköiden kasvunäkymät hyviksi pitkällä tähtäimellä.

Detection Technologyn keskipitkän aikavälin liiketoimintanäkymät säilyvät ennallaan. Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 15 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Tämä tiedote on lyhennelmä Detection Technologyn tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuu 2017. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilta.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, Toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenkuvantamislaitteiden järjestelmien ja komponenttien toimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto kasvoi 18 prosenttia 89 miljoonaan euroon vuonna 2017. Yhtiöllä on 240 asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää yli 400 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2017 (pdf)