• Company Announcements

Detection Technology Oyj:n listautumisanti ja osakemyynti toteutuivat menestyksekkäästi

Detection Technology Oyj:n listautumisanti ja osakemyynti toteutuivat menestyksekkäästi

DETECTION TECHNOLOGY OYJ            YHTIÖTIEDOTE               13.3.2015    klo 15:00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Detection Technology Oyj:n listautumisanti ja osakemyynti toteutuivat menestyksekkäästi

Detection Technology Oyj:n (“Detection Technology” tai “Yhtiö”) hallitus ja myyjät ovat päättäneet 13.3.2015, että listautumisanti toteutetaan täysimääräisesti. Listautumisanti ylimerkittiin. Lopullinen osakekohtainen merkintähinta on 5,20 euroa instituutio- ja yleisöannissa sekä 4,68 euroa henkilöstöannissa. Detection Technology saa 3.450.000 osakkeen liikkeeseenlaskusta noin 17,9 miljoonan euron varat ennen listautumisannissa Yhtiön maksettavaksi tulevia maksuja, palkkioita ja kuluja. 

Listautumisanti lyhyesti

  • Detection Technologyn hallitus ja Myyjät päättivät 13.3.2015 listautumisannin toteut­tamisesta sekä tarjottavien osakkeiden lukumäärästä ja lopullisesta merkintä­­hin­nasta.
  • Lopullinen osakekohtainen merkintähinta on 5,20 euroa instituutio- ja yleisöannissa sekä 4,68 euroa henkilöstöannissa.  
  • Listautumisanti ylimerkittiin. Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille allokoidaan 396.054 Yhtiön osaketta, henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille 59.333 Yhtiön osaketta ja insti­tuuti­oantiin osallistuneille sijoittajille allokoidaan 6.959.603 Yhtiön osaketta olettaen että lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
  • Listautumisannin jälkeen Yhtiöllä on yli 500 osakkeenomistajaa ja Yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvaa 12.950.975 osakkeeseen.
  • Listautumisannin jälkeen Oy G.W.Sohlberg Ab on yhtiön suurin osakkeenomistaja 5.028.530 osakkeella, joka vastaa 39 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä
  • Detection Technology saa antiosakkeiden osalta noin 17,9 miljoonan euron varat ja myyjät saavat myyntiosakkeiden osalta noin 17,9 miljoonan euron varat ennen listautumisannissa maksettavia maksuja ja kuluja.
  • Merkityt osakkeet rekisteröidään Patentti- ja Rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 13.3.2015 ja kaupankäynti Yhtiön osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n First North -mark­kina­­paikalla alkaa 16.3.2015 kaupankäyntitunnuksella DETEC.
  • Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus hyväksytyistä ostositoumuksista arviolta 16.3.2015. Ylimääräiset ostositoumusmaksut palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta 19.3.2015. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin.
  • Järjestäjä on solminut lisäosakeoptioon ja stabilointiin liittyvän osakelainaussopimuksen Oy G.W.Sohlberg Ab:n kanssa. Listautumisannin yhteydessä Järjestäjä saattaa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta NASDAQ OMX First North -listalla suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Stabiloinnissa noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta.

Hannu Martola, Detection Technology Oyj:n toimitusjohtaja
“Olemme iloisia ja ylpeitä vahvasta kiinnostuksesta Detection Technologya kohtaan ja haluamme kiittää kaikkia listautumisantiin osallistuneita sijoittajia. Listautumisannissa mukaan tulleet uudet osakkeenomistajat mahdollistavat kasvustrategiamme entistä nopeamman toteuttamisen. Tulemme vahvistamaan teknologiapohjaamme, investoimaan tuotantokapasiteettiimme sekä jatkamaan kansainvälistä laajentumistamme. Me odotamme innolla Detection Technologyn kehittämistä listattuna yhtiönä yhdessä nykyisten ja uusien osakkeenomistajien kanssa”.

Andreas Tallberg, Detection Technology Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja Oy G.W. Sohlberg Ab:n (yhtiön suurin osakkeenomistaja) toimitusjohtaja:
“Detection Technologyn listautuminen toteutui onnistuneesti. Viimeaikainen kehitys pääomamarkkinoilla on johtanut sijoittajien varovaisuuteen ja sijoituskohteiden entistä tarkempaan valitsemiseen. Näissä olosuhteissa emme voi olla muuta kuin erittäin tyytyväisiä yhtiön vastaanottoon markkinoilla. Listautumisen myötä jatkamme Detection Technologyn määrätietoista kehittämistä yhdessä vanhojen ja uusien omistajien kanssa”.

Nordea Pankki Suomi Oyj toimi listautumisannin pääjärjestäjänä ja on First Northin sääntöjen mukainen Yhtiön hyväksytty neuvonantaja. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimi Asianajotoimisto Borenius Oy ja White & Case LLP pääjärjestäjän oikeudellisena neuvon­antajana.

DETECTION TECHNOLOGY OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Detection Technology Oyj

Hannu Martola, toimitusjohtaja           Andreas Tallberg, hallituksen puheenjohtaja
+358 500 449475                             +358 40 7002252
hannu.martola@nulldeetee.com               andreas.tallberg@nullgws.fi

Detection Technology lyhyesti
Detection Technology kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy röntgenkuvantamislaitteiden komponentteja ja järjestelmiä lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiö toimii Espoossa, Oulussa, Pekingissä, Hongkongissa ja Bostonissa. Vuonna 2014 Detection Technologyn liikevaihto oli yhteensä 33 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 12 prosenttia (raportoitu liikevoittomarginaali 9 prosenttia).

JAKELU:
NASDAQ QMX Helsinki
Key Media
www.deetee.com

HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Detection Technology Oyj:n (“Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä annettavia arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö taikka Nordea Pankki Suomi Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille; tai (b) muuten Esitedirektiivin artiklan 3(2) määritelmän mukaiselle henkilölle. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöön­panotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä viestintä ei muodosta viitattujen arvopaperien tarjoamista yleisölle Isossa-Britanniassa. Esitettä ei ole hyväksytty eikä sitä tulla hyväksymään Isossa-Britanniassa kyseisten arvopaperien osalta. Tämä viestintä on tarkoitettu ainoastaan (i) henkilöille Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammatillista kokemusta sijoitustoiminnasta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (“high net worth entities”), ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti viestiä (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.