• Company Announcements

Detection Technology Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2020

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 27.4.2020 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2020

Korona kuritti kysyntää ja kannattavuutta, lääketieteen näkymä hyvä

Tammi-maaliskuu 2020 lyhyesti

  • Liikevaihto laski -13,6 % 19,9 miljoonaan euroon (23,1)
  • Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski -20,3 % 11,5 miljoonaan euroon (14,5)
  • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto laski -2,3 % 8,4 miljoonaan euroon (8,6)
  • Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (3,9)
  • Liikevoittomarginaali oli 5,9 % (16,7 %)

TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Avainluvut

(EUR 1 000) 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019
Liikevaihto 19 917 23 053 102 480
Liikevaihdon muutos, % -13,6 % 19,3 % 9,1 %
Liikevoitto 1 181 3 855 17 019
Liikevoittoprosentti, % 5,9 % 16,7 % 16,6 %
Tuotekehityskulut 2 618 2 499 10 706
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 13,1 % 10,8 % 10,4 %
Liiketoiminnan rahavirta 3 387 5 047 11 599
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -23 076 -17 168 -20 385
Investoinnit 695 707 4 041
Nettovelkaantumisaste, % -38,8 % -34,0 % -34,9 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,06 0,25 0,87
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 14 375 430 14 375 430 14 375 430

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

”Korona kuritti turvallisuussovelluksien kysyntää ja kannattavuuttamme. Ensimmäisen neljänneksen myyntimme laski miltei -14 %, mikä heijastui kannattavuuteemme. COVID-19-riskit realisoituivat SBU-liiketoiminnassamme, mutta toisaalta lääketieteen tietokonetomografiasovelluksien (CT) kysyntä voimistui neljänneksen loppua kohti. Lääketieteen näkymät ovat hyvät sekä toiselle vuosineljännekselle että -puoliskolle, ja keskipitkän aikavälin kasvuajurit ovat vahvat molemmissa liiketoimintayksiköissämme. Toistaiseksi olemme onnistuneet minimoimaan pandemian haittavaikutukset liiketoimintaamme.

Viime vuonna alkanut lääketieteen CT-markkinan pehmeys leimasi odotetusti segmentin kysyntää heti vuoden alussa. Kiinan uudenvuoden jälkeen CT-laitekysyntä kääntyi kuitenkin kasvuun Aasiassa ja sittemmin myös muilla markkinoilla, sillä CT-kuvantamista käytetään COVID-19-viruksen aiheuttamien keuhkomuutosten toteamiseen sekä taudin diagnosointivaiheessa että hoidon aikana. Vaikka CT-tuotteidemme kysyntä kasvoi neljänneksen loppua kohti, se ei vielä ehtinyt siivittämään koko neljänneksen MBU-myyntiä plussalle. Kiinan ulkopuolisten CT-markkinoiden alkuvuoden pehmeyden lisäksi avainasiakkaamme viime vuonna aloittama tuoteperheen tuotannon alasajo sekä vertailukauden vahva myynti selittävät MBU-myynnin -2 %:n laskua. Pandemia on heikentänyt hammaslääketieteen sovelluksien kysyntää. Tästä huolimatta X-Panel-tuoteperheemme myynti alkaa toisella vuosineljänneksellä.

Pandemian seurannaisvaikutukset olivat jokseenkin päinvastaiset SBU:n kohdemarkkinoilla. Viranomaismääräyksien takia esimerkiksi lentokenttien henkilöliikenne loppui miltei tyystin. Pandemian edetessä Kiinan uudenvuoden jälkeen asiakkaamme sulkivat tilapäisesti ensin Aasian ja sen jälkeen Euroopan ja Pohjois-Amerikan tehtaansa. CT-kysyntä kriittisen infrastruktuurin turvallisuussovelluksiin laski ensin Aasiassa ja neljänneksen lopussa myös muilla markkinoilla. Teollisuussovelluksiin tarkoitettujen tuotteiden kysyntä kasvoi kuitenkin hieman elintarvike- ja lääketurvallisuudessa. Kokonaisuutena vaikea markkinatilanne leikkasi SBU-myyntiä 20 % vertailukaudesta. Tätä raporttia kirjoittaessa Aasian markkinat ovat aukeamassa.

Ilmailusegmentin lyhyen aikavälin haasteista huolimatta ECAC C3 –standardin mukaiset laitepäivitykset jatkuvat Euroopan lentokentillä, mutta CT-laiteasennuksien määräaikaa todennäköisesti pidennetään kuudesta kahteentoista kuukauteen. CT-päivitys Yhdysvalloissa on jatkunut, uudet laitehankinnat viivästynevät kuitenkin hieman. Kiina valmistelee vastaavaa standardointia ja on aikaisemmin ilmoittanut julkaisevansa yksityiskohdat vuoden 2020 loppuun mennessä.

Vertailukautta alhaisempi myynti ja toisaalta uuden Wuxin tuotanto- ja palveluyksikön kiinteät kulut ja poistot sekä tuotekehityskulujen kasvu heikensivät kannattavuuttamme. Liikevoittomarginaalimme laski meille tyypillisestä kaksinumeroisesta tasosta ja oli 6 %. Kassavirtamme kuitenkin pysyi vahvana.

Näinä haastavina aikoina meille on ollut ensisijaisen tärkeää huolehtia henkilöstömme terveydestä ja turvata asiakastoimitukset. COVID-19-pandemian nujertaminen on kaikkien etu, ja meille on ollut kunnia osallistua taisteluun omalla panoksellamme. Lääketieteen CT-sovelluksiin tekemiemme toimitusten ansiosta olemme voineet pitää Pekingin tehtaamme toiminnassa ja pystyneet aloittamaan toimitukset myös uudelta Wuxin tehtaalta poikkeustilanteesta huolimatta. Teimme ensimmäiset asiakastoimitukset turvallisuussovelluksiin Wuxista maaliskuussa ja jatkamme tuotesiirtoja uudelle tehtaalle suunnitelmamme mukaisesti.

Olemme jatkaneet liiketoimintamme kehittämistä myös Aurora-, X-Panel- ja monienergia (ME) -tuoteperheiden osalta. Aurora-myynti on alkanut, ja haastavasta markkinatilanteesta huolimatta uskomme Aurora-kysynnän kasvavan viivaskannaussegmentissä. Saimme X-Panelille asiakasvalidoinnin, mikä mahdollistaa toimitusten aloittamisen. Lisäksi lanseeraamme tänä vuonna ennätyksellisen määrän uusia tuoteratkaisuja.

Toistaiseksi olemme onnistuneet minimoimaan pandemian vaikutukset toimitusketjuumme, tuotantoomme sekä tuotekehitysprojekteihimme. Tästä suuri kiitos yhteistyökumppaneillemme ja henkilöstöllemme joustavuudesta ja sitoutumisesta.

Näkemyksemme mukaan turvallisuussegmentin alhaisempi kysyntä jatkuu ja teollisuussegmentin kysyntä kasvaa hieman, ja kokonaisuutena SBU-myynti laskee toisella neljänneksellä. Sen sijaan MBU-myynti kasvaa voimakkaasti lääketieteen CT-kysynnän vetämänä. Odotamme lääketieteen hyvän CT-kysynnän jatkuvan myös toisella vuosipuoliskolla ja MBU-myynnin kasvavan vuonna 2020. Tämän hetkisen näkemyksemme mukaan turvallisuusmarkkina ei palaa kasvu-uralle kuluvan vuoden aikana, ja odotamme SBU-myynnin laskevan vuonna 2020.

Maailman talous on ennennäkemättömässä myllerryksessä, ja asiantuntijat pitävät pandemian pidempiaikaista aaltoilua todennäköisenä. Tämän takia näkyvyys on äärimmäisen huono ja liiketoimintaamme kohdistuu tavanomaisesta poikkeavaa epävarmuutta. Jatkamme kilpailukykymme vahvistamista ja pidämme keskipitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteemme ennallaan.”

Markkinat

Alan arvioiden mukaan maailmanlaajuisten lääketieteellisten röntgenkuvantamislaitemarkkinoiden keskimääräinen kasvu on ollut noin 5 % vuodessa, turvallisuusalan röntgenlaitemarkkinoiden 6 % ja teollisuuden noin 5 %. COVID-19-pandemia on sekoittanut markkinadynamiikkaa, ja asiantuntija-arviot markkinakehityksestä vaihtelevat. Detection Technologyn näkemyksen mukaan vuotuinen kasvuvauhti jää lääketieteen CT-kuvantamista lukuun ottamatta kaikissa muissa segmenteissä edellä mainittuja arvioita matalammaksi vuonna 2020.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto laski -13,6 % (19,3 %) 19,9 miljoonaan euroon (23,1). Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (3,9), eli 5,9 % liikevaihdosta (16,7 %).

Edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski -20,3 % (22,9 %) ja oli 11,5 miljoonaa euroa (14,5). Liikevaihdon lasku oli seurausta COVID-19-pandemian seurannaisvaikutuksista. Sekä lento- että maakuljetukset supistuivat segmenttikohtaisesti 30–90 %. Joukkokokoontumisia koskevat viranomaismääräykset ja maailman talouden epävarmuus heikensivät kysyntää liikenteen solmukohtien lisäksi myös muussa kriittisessä infrastruktuurissa. Lisäksi investoinnit teollisuuden kuvantamissovelluksiin lykkääntyivät elintarvike- ja lääketeollisuutta lukuun ottamatta. SBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 57,9 % (62,8 %).

Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto laski -2,3 % (13,8 %) 8,4 miljoonaan euroon (8,6). MBU:n liikevaihdon lasku oli seurausta yhtiön ennakoimasta Kiinan ulkopuolisten CT-markkinoiden jatkuneesta pehmeydestä alkuvuonna ja avainasiakkaan viime vuonna aloittaman yhtiön myynnille merkittävän tuoteperheen tuotannon alasajosta. Edellisen vuoden hyvät vertailuluvut selittävät myös osaltaan myynnin kehitystä. COVID-19-pandemia voimisti lääketieteen CT-laitekysyntää katsauskauden loppua kohden, mutta edellä mainituista syistä liikevaihdon kehitys jäi kuitenkin negatiiviseksi. MBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 42,1 % (37,2 %).

Myynnin maantieteellisessä jakaumassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Aasian ja Tyynenmeren alue (APAC) oli maantieteellisesti yhtiön suurin markkina-alue 61,9 % (62,1 %) osuudellaan. Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) oli toiseksi suurin markkina-alue, ja sen osuus liikevaihdosta oli 21,6 % (21,5 %). Amerikoiden osuus oli 16,5 % (16,4 %). Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta laski ja oli 62,7 % (68,2 %) yhtiön kokonaisliikevaihdosta.

Strategia

Detection Technology on jatkanut viime vuonna julkistetun DT-2025-strategian toteuttamista ja liiketoiminnan kehittämistä uuden strategiansa mukaisesti. Yhtiö käynnisti asiakastoimitukset uudesta palvelu- ja tuotantoyksiköstä Suur-Shanghain alueelta Wuxista suunnitelman mukaisesti maaliskuussa. Yhtiö toteuttaa tuotesiirrot vaiheittain ja laajentaa tuotantokapasiteettia strategiansa ja markkinatarpeiden mukaisesti. Uuden toimitilan suunnittelussa on huomioitu joustovara tulevia tuotanto- ja asiakaspalvelutarpeita varten. Pandemian tuomien rajoitusten poistuttua yhtiö rakentaa uuteen toimipisteeseen asiakaskokemusta tukevia palveluita, jotka liittyvät esimerkiksi teknologiasimulointeihin, testaukseen ja koulutukseen.

Katsauskaudella yhtiön kilpailuasema on parantunut Aurora-tuoteperheen ansiosta viivaskannaussegmentissä etenkin Kiinassa, ja valmius X-Panel-tuoteperheen myynnin aloittamiseen parani. Yhtiö panosti X-Panel-tuoteperheen tuotannon aloittamiseen ja sai tuoteperheelle asiakasvalidoinnin, mikä mahdollistaa myynnin aloittamisen kyseiselle avainasiakkaalle. Yhtiö arvioi myynnin hammaslääketieteen sovelluksiin alkavan vuoden 2020 toisella neljänneksellä, kuten yhtiö on aikaisemmin tiedottanut.

Monienergia (ME) -tuotelinjan avainprojektit etenivät suunnitelman mukaisesti, ja yhtiön tavoitteena on aloittaa tuotanto vuoden 2020 loppuun mennessä. Yhtiö odottaa positiivista tulosta uudesta liiketoiminnasta noin kahden vuoden kuluttua. Yhtiö on päättänyt siirtää toimintonsa Grenoblessa uuteen toimitilaan, mikä tukee paremmin ME-tuotekehitystyötä ja -piensarjatuotantoa. Poikkeustilan takia muutto uusiin toimitiloihin tapahtuu ilmoitettua myöhemmin aikaisintaan syyskuussa 2020.

Liiketoimintanäkymät

Detection Technology arvioi, että turvallisuussegmentin alhaisempi kysyntä jatkuu ja SBU-myynti laskee toisella neljänneksellä. Sen sijaan lääketieteen CT-kysyntä jatkuu hyvänä ja MBU-myynti kasvaa.

Detection Technology arvioi lääketieteen CT-kysynnän jatkuvan hyvänä myös toisella vuosipuoliskolla ja MBU-myynnin kasvavan vuonna 2020. Yhtiön arvion mukaan turvallisuussegmentin kysynnän lasku jatkuu ainakin vuoden loppuun ja teollisuussegmentti kasvaa, mutta kasvu jäänee alan arvioista, alle 5 %:n. Tämän seurauksena yhtiö ennakoi SBU-myynnin laskevan vuonna 2020. COVID-19-pandemia luo poikkeuksellista epävarmuutta maailman talouteen ja yhtiön liiketoimintaan, ja näkyvyys on tavanomaista heikompi.

Vaikka näkyvyys on rajoittunut COVID-19-kriisin vuoksi, Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 10 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Puolivuosikatsaus 2020

Detection Technology julkaisee puolivuosikatsauksen elokuun 4. päivänä 2020.

Espoo 24.4.2020

Hallitus, Detection Technology Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475, hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto oli 102 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiöllä on 280 asiakasta 40 maassa. Detection Technologyn palveluksessa on noin 500 henkilöä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2020 (pdf)