• Company Announcements

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

Detection Technology Oyj:n (“Detection Technology” tai “Yhtiö”) hallitus ja Yhtiön tietyt osakkeenomistajat (“Myyjät”) ovat päättäneet hakea Detection Technologyn osakkeiden listausta NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle (“First North”) sekä päättäneet järjestää osakeannin (“Osakeanti”) ja osakemyynnin (“Osakemyynti”), molemmat jäljempänä yhdessä “Listautumisanti”. Detection Technology on yksi maailman johtavista röntgenkuvausilmaisimien valmistajista.

Listautumisanti lyhyesti:

 • Listautumisannin odotetaan alkavan arviolta 3.3.2015. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 16.3.2015 kaupankäyntitunnuksella “DETEC”.
 • Listautumisannissa Yhtiön osakkeita tarjotaan merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Yleisöanti”), Yhtiön henkilöstölle (“Henkilöstöanti”) sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (“Instituutioanti”).
 • Tarjottavien Osakkeiden määrä vastaa noin 72,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänimäärästä ennen Listautumisantia edellyttäen, että kaikki Listautumis­annissa alustavasti tarjot­tavat osakkeet merki­tään ja myydään täysimääräisesti eikä lisäosakeoptiota käytetä.
 • Detection Technology tarjoaa merkittäväksi Osakeannissa enintään 3 450 000 uutta Yhtiön osaketta (“Antiosakkeet”) ja Listautumisannissa saatava uusi pääoma on noin 20 miljoonaa euroa ennen Listautumisantiin liittyviä kustannuksia.
 • Osakemyynnissä Myyjät tarjoavat ostettavaksi enintään 3 447 817 Yhtiön osaketta (“Myyntiosakkeet” ja yhdessä Antiosakkeiden kanssa “Tarjottavat Osakkeet”).
 • Tarjottavien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on alustavasti vähintään 5,20 euroa ja enintään 6,40 euroa (“Alustava Hintaväli”).
 • Ennen Listautumisannin toteuttamista Oy G.W. Sohlberg Ab on Yhtiön suurin osakkeenomistaja omistaen noin 71,4 prosenttia Yhtiön osakkeista Listautumisantia koskevan esitteen julkaisemispäivämääränä. Mikäli Listautumisanti toteutetaan täysimääräisesti, Oy G.W. Sohlberg Ab:n osuus osakkeista ja äänimäärästä las­­kee noin 42,8 prosenttiin tai noin 38,8 prosenttiin mikäli lisä­osa­keoption kattamat osakkeet myydään täysimää­räi­sesti.
 • Listautumisantia koskeva esite sisältäen kaikki Listautumisannin ehdot julkaistaan tänään 2.3.2015 Yhtiön internetsivuilla (www.deetee.com).

Hannu Martola, Detection Technology Oyj:n toimitusjohtaja:

“Detection Technology on kasvanut vahvasti viime vuosina; vuosina 2009-2014 meidän liikevaihtomme keskimääräinen vuotuinen kasvu ylitti 30 prosenttia. Tällä hetkellä olemme yksi johtavista röntgenkuvausilmaisimien valmistajista ja meillä on vahva teknologiaperusta, jonka kehittämistä jatkamme. Näemme suurta potentiaalia kasvulle ja uskomme, että listautumisen avulla voisimme palvella asiakkaitamme paremmin. Listautumisannista saatavat varat tulisimme käyttämään teknologiapohjamme vahvistamiseen, investointeihin tuotantokapasiteettimme sekä kansainvälisen laajentumisemme jatkamiseen.”

Andreas Tallberg, hallituksen puheenjohtaja ja Oy G.W. Sohlberg Ab:n (Yhtiön suurin osakkeenomistaja) toimitusjohtaja:

“Detection Technology on erittäin kiinnostavassa kehitysvaiheessa ja toimii mielenkiintoisilla markkinoilla. Uskomme, että Yhtiö on valmis ottamaan seuraavan askeleen ja listautuminen tukisi sen kasvutavoitteita. Oy G.W. Sohlberg Ab on ollut Detection Technologyn pääosakkeenomistaja vuodesta 2007 lähtien ja tarkoituksenamme on pysyä suurena osakkeenomistajana, koska mielestämme tulevaisuuden arvonluonti mahdollisuudet ovat erittäin houkuttelevat. Hannu Martola ja hänen tiiminsä ovat tehneet erinomaista työtä kehittäessään Yhtiön yhdeksi johtavista röntgenkuvauskomponenttien ja järjestelmien toimittajista, jolla on vahva näyttö kannattavasta kasvusta.”

Listautumisanti

Instituutioannin merkintäaika alkaa 3.3.2015 kello 10.00 Suomen aikaa ja päättyy viimeistään 13.3.2015 kello 12.00 (Suomen aikaa). Yleisöannin merkintäaika alkaa 3.3.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 12.3.2015 kello 16.00. Yleisöannin merkintäaika Nordean verkkopankissa ja Nordean asiakaspalvelussa verkkopankkitunnuksin alkaa 3.3.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 12.3.2015 kello 16.00. Yleisöannin merkintäaika internetin E-merkinnän osalta 3.3.2015 kello 10.00 ja päättyy 6.3.2015 kello 16.00. Yhtiöllä ja Myyjillä on ylikysyntätilanteessa oikeus Insti­tuutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikai­sintaan 9.3.2015 kello 16.00. Instituutio- ja Yleisöanti voidaan keske­yttää toisistaan riippumatta. Instituutio- ja/tai Yleisöannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote.

Detection Technology on tänään jättänyt hakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First Northiin kaupankäyntitunnuksella DETEC. Ensimmäinen arvioitu kaupankäyntipäivä First Northissa on 16.3.2015.

Nordea toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä. Yleisöannin osakkeet ovat merkittävissä Nordean merkintäpaikoissa ja tästä annetaan lisätietoja esitteessä. Tarjottavien Osakkeiden Alustava Hintaväli on vähintään 5,20 euroa ja enintään 6,40 euroa osakkeelta. Instituutiosijoittajille kohdistetun book-building -menettelyn päätyttyä Yhtiön hallitus ja Myyjät päättävät Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden määristä sekä Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta merkintähinnasta, arviolta 13.3.2015.

Yhtiö käyttää Osakeannissa saadut varat liiketoiminnan kehittämiseen, muun muassa:

 • Kiinaan, Pekingiin suunnitellun uuden tehtaan vaatimiin investointeihin, ja
 • teknologiaosaamisen ja tarjoaman laajentamiseen Yhtiön oman tutkimus- ja tuotekehitysosaamisen kautta sekä mahdollisin yritysostoin.

Osakeannin kautta saadut varat mahdollistavat myös Yhtiön pääomarakenteen ja taloudellisen aseman vahvistamisen. Listautumisanti myös lisää Yhtiön osakkeenomistajien määrää, Yhtiöön kohdistuvaa kiinnostusta ja tietoisuutta Yhtiöstä, avaa Yhtiölle pääsyn pääomamarkkinoille sekä lisää osakkeiden likviditeettiä. Listautumisannin kautta osakkeita voidaan myös käyttää tehokkaammin mahdollisissa yritysostoissa sekä Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemiseen.

Listautumisanti koostuu alustavasti enintään 6 897 817 Tarjottavasta Osakkeesta, joista Myyjät tarjoavat ostettaviksi alustavasti enintään 3 447 817 Myyntiosaketta ja Yhtiö merkittäviksi alustavasti enintään 3 450 000 Antiosaketta. Instituutioanti koostuu alustavasti enintään 6 208 035 Yhtiön osakkeesta. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnän mukaan rajoituksetta siirtää tarjottuja osakkeita Instituutioannin ja Yleisöannin välillä Tarjottavien Osakkeiden alustavista lukumääristä poiketen. Yleisöannissa tarjottavien Yhtiön osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 551 825 Yhtiön osaketta tai, jos Yleisö­annissa annettujen sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen sitoumusten kattama osakkeiden kokonaismäärä. Henkilöstöantiin osallistuville henkilöille voidaan antaa etuoikeus Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiossa. Yhtiö aikoo hyväksyä Henkilöstöantiin osallistuvien henkilöiden merkintäsitoumukset täysimääräisinä tai 4 250 Tarjottavaan Osakkeeseen asti.

Oy G.W. Sohlberg Ab on sopinut antavansa pääjärjestäjälle lisäosakeoption ostaa ylikysyntätilanteissa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta First Northissa, eli arviolta 16.3.2015-14.4.2015 välisenä ajanjaksona, enintään 517 173 osaketta tai hankkia näille ostajia yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (“Lisäosakeoptio”). Ellei muuta erikseen mainita tai asiayhteydestä muuta selvästi ilmene, Tarjottavia Osakkeita koskevat tiedot koskevat myös mahdollisen Lisäosakeoption nojalla myytäviä osakkeita. Lisäosakeoption osakkeet edustavat enintään noin 5,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen Listautumisantia ja enintään noin 4,0 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan.

Pääjärjestäjä on solminut selvitykseen ja stabilointiin liittyvän osakelainaussopimuksen Oy G.W. Sohlberg Ab:n kanssa. Listautumisannin yhteydessä Pääjärjestäjällä on oikeus, muttei velvollisuutta, 30 päivän kuluessa Tarjottavien Osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta First Northissa suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten saattavat vaikuttaa osakkeiden hintaan pitäen sen tasolla, joka ei muutoin välttämättä vallitsisi avoimessa kaupankäynnissä (stabilointi).

Stabiloinnissa noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta.

Esite on saatavilla sähköisessä muodossa Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.deetee.com/listautumisanti sekä osoitteesta www.nordea.fi/osakkeet 2.3.2015 alkaen ja tulostettuna versiona normaalin työajan puitteissa Yhtiön toimipisteissä Ahventie 4B, 02170 Espoo ja Elektroniikkatie 10, 90590 Oulu, Nordea Pankin Private Banking Suomen toimipisteistä (paitsi toimipisteistä, jotka tarjoavat yksinomaan kassapalveluja) sekä Helsingin Pörssistä osoitteessa Fabianinkatu 14, 000100 Helsinki 3.3.2015 alkaen.

Lisätietoja Yhtiöstä löytyy tämän tiedotteen liitteistä. Listautumisannin ehdot löytyvät Liitteestä A ja Liitteestä B löytyy lyhyt kuvaus Detection Technology:sta. Liitetty tieto tulee lukea esitteen yhteydessä, jotta saavutetaan kattava kuva Yhtiöstä.

Nordea Pankki Suomi Oyj toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Yhtiön First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Borenius Oy ja White & Case LLP pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana.

DETECTION TECHNOLOGY OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Detection Technology Oyj

Hannu Martola, toimitusjohtaja Andreas Tallberg, hallituksen puheenjohtaja
+358 500 449475 +358 40 7002252
hannu.martola@nulldeetee.com andreas.talberg@nullgws.fi

Detection Technology kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy röntgenkuvantamisjärjestelmien komponentteja ja järjestelmiä. Yhtiön tuotteisiin kuuluu röntgenkuvantamiskomponentteja ja -järjestelmiä, kuten lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden röntgenkuvantamissovellusten valodiodeja, valodiodisarjoja, sovelluskohtaisia, ilmaisimia ja ilmaisinjärjestelmiä, jotka ovat Yhtiön johdon näkemyksen mukaan suorituskykyisiä, luotettavia ja kustannustehokkaita. Yhtiö toimii toimisto- ja tuotantoiloissa Espoossa, Oulussa, Pekingissä, Hong Kongissa ja Bostonissa.

JAKELU:
NASDAQ QMX Helsinki
Key Media
www.deetee.com
HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Detection Technology Oyj:n (“Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä annettavia arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö taikka Nordea Pankki Suomi Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille; tai (b) muuten Esitedirektiivin artiklan 3(2) määritelmän mukaiselle henkilölle. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdi-rektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä viestintä ei muodosta viitattujen arvopaperien tarjoamista yleisölle Isossa-Britanniassa. Esitettä ei ole hyväksytty eikä sitä tulla hyväksymään Isossa-Britanniassa kyseisten arvopaperien osalta. Tämä viestintä on tarkoitettu ainoastaan (i) henkilöille Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammatillista kokemusta sijoitustoiminnasta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (“high net worth entities”), ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti viestiä (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

LIITE A

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

Jäljempänä termillä “merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan olemassa olevia osakkeita tai merkitsemään uusia osakkeita. Vastaavasti termit “merkitsijä”, “merkintäaika”, “merkintäpaikka”, “merkintähinta”, “merkintätarjous” ja “merkintäsitoumus” (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakeantiin että Osakemyyntiin.

Yleiskuvaus

Listautumisanti

Osakeannissa ja Osakemyynnissä (määritelty jäljempänä kohdissa “- Osakeanti” ja “- Osakemyynti”, yhdessä “Listautumisanti“) tarjotaan alustavasti enintään 6 897 817 Detection Technology Oyj:n (“Yhtiö“) osaketta (“Tarjottavat Osakkeet“) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (“Instituutioanti“), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Yleisöanti“) ja Yhtiön henkilöstölle (“Henkilöstöanti“). Yleisöannin ehdot soveltuvat myös Henkilöstöantiin, ellei toisin nimenomaisesti todeta. Henkilöstöannissa tarjotaan ainoastaan Yhtiön uusia osakkeita ja niiden merkintähintaan sovelletaan jäljempänä ehdoissa kuvattua alennusta. Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 72,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja enintään noin 53,3 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjot­tavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti eikä Lisäosakeoptiota käytetä.

Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Insti­tuutioannin erityisistä ehdoista ja Yleisöannin erityisistä ehdoista.

Osakeanti

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 12.2.2015 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään Yhtiön osakkeiden lukumäärän korottamisesta yhteensä 4 500 000 uudella osakkeella. Yhtiön hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella alustavasti laskea liikkeeseen enintään 3 450 000 uutta osaketta (“Antiosakkeet“) tarjoten uusia osakkeita institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä Yhtiön henkilöstölle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Osakeanti“). Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saatta­miseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi First North Finlandiin. Hyväksytystä Antiosakkeen merkin­nästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahas­toon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Osakeannin yhteydessä. Osakeannin seurauk­sena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 12 950 975 osakkeeseen. Osakeannissa liikkeeseen las­kettavat Antiosakkeet edustavat noin 36,3 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta ääni­määrästä ennen Listautumisantia ja noin 26,6 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumis­annissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti eikä Lisäosakeoptiota käytetä.

Osakemyynti

Liitteessä 1 luetellut Yhtiön osakkeenomistajat (“Myyjät“) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 3 447 817 osaketta (“Myyntiosakkeet“) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä yksityis­henkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Osakemyynti“). Osakemyynnissä tarjottavat osakkeet vastaavat noin 36,3 prosenttia Yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listau­tumisantia ja noin 26,6 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listau­tumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysi­määräisesti eikä Lisäosakeoptiota käytetä. Mikäli Listautumisanti ei tulisi kokonaan merkityksi, ja Listautumisanti siitä huolimatta toteu­tettaisiin, vähennettäisiin Myyntiosakkeiden määrää vastaamaan tehtyjä merkintöjä. Myyntiosakkeiden määrää vähennettäessä ensisijaisesti vähennettäisiin Oy G.W. Sohlberg Ab:n myymien osakkeiden määrää. Lisätietoja Myy­jistä on Esitteen osiossa “Liite 1 – Myyjät”.

Lisäosakeoptio

Oy G.W. Sohlberg Ab antaa Pääjärjestäjälle lisäosakeoption ostaa ylikysyntätilanteissa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta First North -listalla, eli arviolta 16.3.2015-14.4.2015 välisenä ajanjaksona, enintään 517 173 Osaketta tai hankkia näille ostajia yksinomaan yli­ky­syn­tätilanteiden kattamiseksi (“Lisäosakeoptio“). Ellei muuta erikseen mainita tai asiayhteydestä muuta sel­västi ilmene, Tarjottavia Osakkeita koskevat tiedot koskevat myös mahdollisen Lisäosakeoption nojalla myytäviä osakkeita. Lisäosakeoption osakkeet edustavat enintään noin 5,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen Listautumisantia ja enintään noin 4,0 prosenttia Listau­tumis­annin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja että Lisäosakeoptio käy­tetään kokonaisuudessaan.

Stabilointi

Listautumisannin yhteydessä Pääjärjestäjä stabiloinnin järjestäjänä saattaa, mutta ei ole velvollinen, 30 päi­vän kuluessa Tarjottavien Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa, eli arviolta 16.3.2015-14.4.2015 välisenä ajanjaksona, suorittaa toimen­piteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten saattavat vaikuttaa Osakkeiden hintaan pitäen sen tasolla, joka ei muutoin välttämättä vallitsisi avoimessa kaupankäynnissä (stabilointi). Tällaisia toimen­piteitä voidaan toteuttaa First Northissa tai muutoin. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää tai viivyttää Osakkeiden markkinahinnan laskua. Stabilointitoimenpiteitä ei kuitenkaan voida toteuttaa korkeampaan hintaan kuin Listautumisannin lopulliseen merkintähintaan. Pääjärjestäjällä ei ole velvoitetta suorittaa näitä toimenpiteitä ja se voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa. Stabilointijakson päätyttyä Pääjärjestäjä tai Yhtiö Pääjärjestäjän puolesta julkistaa lainsäädännön tai muiden sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot stabiloinnista.

Stabiloinnissa noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myön­nettävien poikkeuksien osalta.

Pääjärjestäjä on solminut selvitykseen ja stabilointiin liittyvän osakelainaussopimuksen Oy G.W. Sohlberg Ab:n kanssa. Osakelainaussopimuksen mukaan Pääjärjestäjä voi ottaa Osakkeita lainaksi Lisäosake­optiota vastaavan määrän, joilla katetaan Listautumisannin yhteydessä mahdollisesti tehdyt yliallokoinnit. Mikäli Pääjärjestäjä lainaa Osakkeita tällä tavalla, sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita tai tätä vastaavat oikeudet Oy G.W. Sohlberg Ab:lle.

Pääjärjestäjä

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj (“Nordea” tai “Pääjärjestäjä“).

Merkintätakaus

Yhtiö, Myyjät ja Pääjärjestäjä tulevat solmimaan arviolta 13.3.2015 järjestämissopimuksen (“Järjes­tämis­sopimus“). Järjestämissopimus sisältää Nordean merkintätakauksen koko Listautumisannin (sisäl­täen sekä Osakeannin että Osakemyynnin) osalta ja se on ehdollinen tietyille tavanomaisille ehdoille. Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumis­antia ei toteuteta eikä järjestämissopimusta solmita.

Listautumisannin ehdollisuus

Yhtiön hallitus ja Myyjät päättävät Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden määristä sekä lopullisesta Tarjottavien Osakkeiden merkintähinnasta institutionaalisille sijoittajille suunnatun tarjousmenettelyn päätyttyä, arviolta 13.3.2015. Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumisantia ei toteuteta. Listautumisannin toteut­taminen on ehdollinen Järjestämissopimuksen allekirjoittamiselle.

Merkintäaika

Instituutioannin merkintäaika alkaa 3.3.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 13.3.2015 kello 12.00. Yleisöannin merkintäaika alkaa 3.3.2014 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 12.3.2015 kello 16.00. Yleisöannin merkintäaika Nordean verkkopankissa ja Nordea Asiakaspalvelussa verkko­pank­kitun­nuksin alkaa 3.3.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 12.3.2015 kello 16.00. Yleisöannin mer­kintä­aika internetin E-merkinnän osalta alkaa 3.3.2015 kello 10.00 ja päättyy 6.3.2015 kello 16.00.

Yhtiöllä ja Myyjillä on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikai­sintaan 9.3.2015 kello 16.00. Instituutio- ja Yleisöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio- ja/tai Yleisöannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Listautumisannin merkintäajan uusi päättymis­ajankohta. Listautumisannin merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään 28.3.2015 kello 16.00. Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla pidentämättä Instituutio- tai Yleisöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Listautumisannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Instituutio- tai Yleisöannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä.

Merkintähinta

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan merkittäväksi alustavasti vähintään 5,20 euron ja enintään 6,40 euron merkintähintaan Osakkeelta (“Alustava Hintaväli“). Alustavaa Hintaväliä voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa, mistä ilmoitetaan yhtiötiedotteella ja internetissä osoitteessa www.deetee.com/listautumisanti. Osakkeiden lopullinen merkintähinta voi olla Alustavan Hintavälin ylä- tai alapuolella. Katso jäljempänä kohta ” – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen – Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa”. Osak­keiden lopullinen merkintähinta päätetään institutionaalisten sijoittajien antamien merkintä­tarjousten (“Merkintätarjous“) perusteella Yhtiön, Myyjien ja Pääjärjestäjän välisissä neuvotteluissa merkintäajan päätyttyä arviolta 13.3.2015 (“Hinnoittelu“). Lopullinen merkintähinta ilmoitetaan yhtiötiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 16.3.2015, Listautumis­annin merkintäpaikoissa ja internetissä osoitteessa www.deetee.com/listautumisanti. Henkilöstöannin lopullinen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisöannissa.

Merkintäsitoumuksen peruuttaminen

Yleisöannissa annettu merkintäsitoumus (“Sitoumus“) on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Arvopaperi­markkinalain edellyttämissä tilanteissa.

Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa

Mikäli Alustavaa Hintaväliä muutetaan merkintäajan kuluessa, Esitettä täydennetään, ja Esitteen täydennyksestä sekä Alustavan Hintavälin muutoksesta ilmoitetaan yhtiötiedotteella ja internetissä osoitteessa www.deetee.com/listautumisanti. Mikäli Alustavaa Hintaväliä muutetaan tai mikäli Osak­keiden lopullinen merkintähinta eroaa Alustavasta Hintavälistä, Sitoumuksen ennen Alustavan Hintavälin muuttamista tai Alustavasta Hintavälistä eroavan lopullisen merkintähinnan ilmoittamista Yleisöannissa tehneet sijoittajat voivat vähintään kahden (2) seuraavan pankkipäivän ajan uuden hintavälin tai Alustavasta Hintavälistä eroavan lopullisen merkintä­hinnan julkistamisesta lukien peruuttaa aikaisemmin tehdyn Sitoumuksensa.

Mikäli Sitoumusta ei peruuteta, Sitoumuksestaan maksun suorittaneen sijoittajan osakemäärä lasketaan uudelleen lopullisen merkintähinnan mukaan. Sijoittajalla on kuitenkin mahdollisuus säilyttää Sitoumuk­sensa osakemäärä muuttumattomana maksamalla Alustavan Hintavälin enimmäishinnan ja uuden Alus­tavaa Hintaväliä korkeamman hintavälin enimmäishinnan tai lopullisen merkintähinnan välisen erotuksen ker­rottuna Sitoumuksensa mukaisella osakemäärällä kahden (2) pankkipäivän aikana uuden hinta­välin tai Alustavasta Hintavälistä eroavan lopullisen merkintähinnan julkistamisesta lukien merkin­tä­pai­kan anta­mien ohjeiden mukaisesti.

Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruuttamisoikeus

Mikäli Esitettä täydennetään tai oikaistaan olennaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon johdosta joka käy ilmi Arvopaperimarkkinalain mukaisesti sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen ja ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Osakkeita ennen Esitteen täydentämistä tai oikaisua, oikeus Arvopaperi­markkinalain mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa vähintään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys tai oikaisu on julkaistu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Tarjottavien Osakkeiden toimittamista sijoittajille.

Mahdollisen Sitoumuksen peruutuksen tulee koskea kaikkia yksittäisen sijoittajan antamien Sitoumusten kat­ta­maa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli Esitettä täyden­netään, siitä ilmoitetaan yhtiö­tiedotteella. Kyseisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien Sitoumuksen peruuttamis­oikeu­desta. Tarjouksen voimassaoloajan katsotaan päättyvän kun Listautumis­annin toteuttamisesta, Listautu­mis­annin lopullisesta hinnasta ja allokaatiosta on päätetty, eli alustavasti 13.3.2015.

Menettely Sitoumusta peruutettaessa

Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen Sitoumus on annettu peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa. Nordea Asiakaspalveluun puhelimitse annetun Sitoumuksen voi kuitenkin peruuttaa puhelimitse. Yleisöannin Sitoumuksen peruuttamista tai muuttamista ei voi tehdä Nordean verkkopankissa eikä E-merkinnässä, vaan se tulee tehdä muissa merkintäpaikoissa Nordeassa. Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta kokonai­suudes­saan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Sitou­mus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoi­te­tulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen (3) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin myyntipaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille raha­laitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Sitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilin­hoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Sitoumuksessaan. Yleisöannissa jaetut Osakkeet kirjataan hyväksytyn Sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankki­päivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 16.3.2015. Instituutioannissa Osakkeet ovat valmiina toimi­tet­taviksi maksua vastaan arviolta 18.3.2015 Euroclear Finlandin kautta.

Omistus- ja osakasoikeudet

Omistusoikeus Myyntiosakkeisiin siirtyy, kun Osakkeet on maksettu ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Myyntiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön Osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muihin Osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Antiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön Osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin varojenjakoon sekä muihin Osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin arviolta 13.3.2015. Antiosakkeisiin liittyviä oikeuksia voi käyttää, kun Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille.

Jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Antiosakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Myyntiosakkeet myydään monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä samassa yhteydessä, kun kau­pankäynti Osakkeilla alkaa First North -markkinapaikalla, eikä näistä kaupoista makseta va­rain­­siir­toveroa. Myyjät maksavat Osakemyynnin yhteydessä tapahtuvista Osakkeiden siirroista mah­dollisesti perit­tävän varainsiirtoveron.

Kaupankäynti Osakkeilla

Yhtiö jättää listalleottohakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle (“Helsingin Pörssi“) Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland-markkinapaikalle (“First North“). Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 16.3.2015. Osakkeiden kaupan­käynti­tunnus on DETEC ja ISIN-koodi FI4000115464. First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvon­an­ta­jana toimii Nordea.

First North -kaupankäynnin alkaessa arviolta 16.3.2015, Listautumisannissa liikkeeseenlaskettuja tai myytyjä Tarjottuja Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Kun välittäjä vastaanottaa toimeksiannon myydä Osakkeita First North -listalla, välittäjän tulee riittävällä huolellisuudella varmistua siitä, että sijoittajalle on allokoitu kulloinkin kysymyksessä oleva määrä Osak­keita.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteut­tamista muun muassa markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olen­naisen muutoksen johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, maksettu merkin­tähinta palautetaan merkitsijöille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua hallituksen päätöksestä. Mikäli merkit­sijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suoma­laiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeis­tään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Muut seikat

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättävät Myyjät.

Saatavilla olevat asiakirjat

Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteissä Ahventie 4 B, 02170 Espoo ja Elektroniikkatie 10, 90590 Oulu.

Sovellettava laki

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Instituutioantia koskevat erityiset ehdot

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 6 208 035 Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tässä määritellyin ehdoin. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähem­män kuin tässä esitetty määrä. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia Osakkeita alus­tavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja Yleisöannin välillä rajoituksetta. Yleisöan­nissa tarjot­tavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 551 825 Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Osakkeiden kokonaismäärä.

Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille Yhdys­val­tain arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöstön mukaisesti. Osakkeita ei ole rekisteröity ei­kä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Lisätietoja Osakkeiden tarjoamista koskevista ra­joituk­sista on kohdassa “Tärkeitä tietoja Esitteestä“.

Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä Merkintätarjous osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukai­sesti.

Osallistumisoikeus

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Merkintätarjous käsittää vähintään 20 000 Osaketta.

Merkintäpaikat

Institutionaalisten sijoittajien Merkintätarjouksia ottaa vastaan Listautumisannin Pääjärjestäjä.

Tarjottavien Osakkeiden maksu

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn Merkintätarjouksen mukaiset Osakkeet Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti, arviolta 18.3.2015. Pääjärjestäjällä on arvopaperin­välittäjän huolel­lisuus­velvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Merkintätarjouksen saadessaan tai ennen Merkintätarjouksen hyväksymistä tarjouksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa tar­jousta vastaavat Osakkeet tai vaatia tarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Alustavan Hinta­välin 6,40 euron enimmäishinta kerrottuna Merkintätarjouksen mukaisella osakemäärällä. Mikäli Alustavaa Hintaväliä korotetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin tarjouksiin uuden hintavälin mukaista osakekohtaista enimmäishintaa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta neljäntenä (4.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 19.3.2015. Palautettaville varoille ei mak­seta korkoa.

Merkintätarjousten hyväksyminen

Yhtiö ja Myyjät päättävät tehtyjen Merkintätarjousten hyväksymisestä Hinnoittelun jälkeen. Instituutioannissa hyväksytyistä Merkintätarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus niin pian kuin käytännössä on mahdollista Tarjottavien Osakkeiden jakamisen jälkeen. Yhtiö ja Myyjät päättävät menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintätarjoukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä.

Yleisöantia koskevat erityiset ehdot

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti 689 782 Osaketta Yhtiön henkilöstölle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa tässä määritellyin ehdoin. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen siirtää tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja Yleisöannin välillä rajoituksetta. Yleisöannissa tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 551 825 Osaketta tai, jos Yleisö­annissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus sekä Sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa. Henkilöstöantiin voivat osallistua Yhtiön hallituksen jäsenet tai henkilöt, jotka ovat Yhtiöön nähden suorassa työsuhteessa tai valinnasta Yhtiön hallitukseen on päätetty merkintäajan alkaessa 3.3.2015. Listautumisannissa Myyjinä toimivat henkilöt eivät kuitenkaan voi osallistua Henkilöstöantiin, vaik­ka he muutoin täyttäisivät Henkilöstöantiin osallistumisen edellytykset. Henkilöstöannin osallistumisoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää. Lisätietoja Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa “Tärkeitä tietoja Esitteestä”. Yleisöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 19 999 Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat Sitoumukset yhdistetään yhdeksi Sitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää. Saman merkitsijän Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei yhdistetä.

Henkilöstöannin allokaatioetuoikeus sekä lock-up

Henkilöstöantiin osallistuvat henkilöt voidaan asettaa etusijalle allokoitaessa Tarjottavia Osakkeita Osakeannissa. Yhtiön tarkoituksena on hyväksyä Henkilöstöantiin osallistuvien henkilöiden Sitoumukset täysimää­räisinä 4 250 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka. Näin allokoitavien Tarjottavien Osakkeiden osuus Osakeannissa alustavasti Tarjottavien Osakkeiden määrästä on enintään noin 4 prosenttia olettaen, että kaikki merkintään oikeutetut henkilöt merkitsevät täysimääräisesti Tarjottavia Osakkeita allokaatio­etuoikeutensa mukaisesti.

Henkilöstöantiin osallistuvat tulevat sitoutumaan siihen, että he eivät ilman Pääjärjestäjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, aseta optioita tai oikeutta ostaa, osta optiota tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa tai muutoin siirrä tai luovuta, suoraan tai välillisesti, Osakkeita tai muita Osakkeiksi vaihdettavia, muunnettavia tai merkittävissä olevia arvopapereita, tai tee vaihto- tai muuta sopimusta, jolla Osakkeiden omistukseen liittyvät taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällaiset toimenpiteet Osakkeiden tai muiden arvopapereiden toimituksella, käteisellä tai muutoin. Sitoumus on voimassa 180 päivää ja Henkilöstöannissa Osakkeita merkinneillä Yhtiön johtoryhmän jäsenillä 360 päivää Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa.

Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat Nordean asiakkaille:

 • Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa aukioloaikojensa puitteissa,
 • Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa (vain Nordea Private Banking -asiakkaille),
 • Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse Nordean pankkitunnuksilla ma-pe klo 8.00 – 20.00 (Suomen aikaa) numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm[1]), numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm4) tai ma-pe klo 10.00 – 16.30 (Suomen aikaa) numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm4), ja
 • Nordean verkkopankki, pankkitunnuksilla, osoitteessa www.nordea.fi.

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat muille kuin Nordean asiakkaille:

 • Internet E-merkintä ilman pankkitunnuksia osoitteessa www.nordea.fi, ja
 • Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa palveluaikojensa puitteissa. Tiedon merkintäpalveluja tarjoavista konttoreista saa Nordean Asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm4), numerosta 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm4) tai ma-pe klo 10.00 – 16.30 (Suomen aikaa) numerosta 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm4).

Sitoumuksen tekeminen puhelimitse tai Nordean verkkopankin kautta edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Nordean kanssa. Yhteisöt eivät voi antaa Sitoumuksia puhelimitse Nordea Asiakaspalveluun, Nordean verkkopankissa tai E-merkintänä. Nordea Asiakaspalvelun puhelut nauhoi­tetaan.

Yksittäinen sijoittaja voi tehdä merkintöjä E-merkinnän kautta Yleisöannissa 15 000 euroon asti. Jos merkintä on yli 15 000 euroa, Sitoumuksen voi antaa Nordean konttorissa.

Henkilöstöannin merkintäpaikkoina toimivat ainoastaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n Espoon Tapiolan (Länsituulentie 10, 5. Krs, 02100 Espoo) ja Oulun (Kirkkokatu 6, 90100 Oulu) konttorit Suomessa palveluaikojensa puitteissa.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumus­lomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen merkinnän. Sitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Yleisöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ” – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Sitoumus E-merkintöjen osalta katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on tehnyt Sitoumuksen E-merkinnän ehtojen mukaisesti.

Tarjottavien Osakkeiden maksu

Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa Alustavan Hintavälin enimmäishinta, 6,40 euroa Osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Henkilöstöannissa Tarjottavista Osakkeista maksettava hinta on 10 prosenttia Alustavan Hintavälin enimmäishintaa alhai­sempi, 5,76 euroa Osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Mikäli Alustavaa Hintaväliä on muutettu, maksetaan tämän jälkeen Sitoumusta annettaessa uuden hintavälin mukainen osakekohtainen enimmäishinta. Nordean konttorissa tehdyn Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan Nordeassa olevalta pankkitililtä tai se voidaan maksaa käteisellä. Nordean verkkopankin kautta tehtyä Sitoumusta vastaava maksu veloitetaan suoraan sijoittajan Nordeassa olevalta pankkitililtä, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen pankkitunnuksillaan. E-merkintänä tehdyn Sitoumuksen osalta sijoittajan tulee maksaa maksu E-merkintäehtojen mukaisesti välittömästi Sitoumuksen tehtyään.

Sitoumuksen hyväksyminen ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio

Yhtiö ja Myyjät päättävät Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille Hinnoittelun jälkeen. Yhtiö ja Myyjät päättävät menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Sitoumukset voidaan hyväksyä koko­naan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Yhtiö ja Myyjät pyrkivät hyväksymään Sitoumukset kokonaan 400 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Lopulliset allokaatioperiaatteet ilmoi­tetaan yhtiötiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 16.3.2015, merkintäpaikoissa ja Internetissä osoitteessa www.deetee.com/listautumisanti. Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta, arviolta 16.3.2015.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli lopullinen merkintähinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle hänen Sitoumuksessaan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta neljäntenä (4.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 19.3.2015. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri raha­laitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen palautus maksetaan vain yhdelle pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös ” – Merkintäsitoumuksen peruut­taminen – Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa“.

LIITE B

Detection Technology lyhyesti

Detection Technology (DT) tuottaa röntgenkuvantamisjärjestelmiä ja -kuvausilmaisimia lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden kuvantamisjärjestelmien laitevalmistajille. Detection Technology kehittää ja tuottaa valodiodeja, sovelluskohtaisia mikropiirejä (Application Specific Integrated Circuit, ASIC) sekä elektroniikkalaitteita, mekaniikkaa ja ohjelmistoja Yhtiön tutkimus- ja kehityskeskuksissa sekä tuotantolaitoksissa Suomessa ja Kiinassa.

Yhtiön tuotteet ovat syntyneet teknologialähtöisesti pitkäaikaisen asiakasyhteistyön tuloksena. Yhtiöllä on lisäksi vankka puolijohderöntgenkuvausteknologian ja markkinoiden asiantuntemus.

Yhtiöllä on kaksi liiketoimintayksikköä: lääketieteellinen liiketoimintayksikkö (Medical Business Unit, MBU) ja turvallisuus- ja teollisuusliiketoimintayksikkö (Security Business and Industrial Business Unit, SBU).

Lääketieteen alalla DT tuottaa räätälöityjä järjestelmiä tietokonetomografiaan, mammografiaan, luuntiheysmittaukseen ja rintakehän ja vammojen röntgenkuvaukseen. Yhtiön tuoteportfolioon kuuluu tuotteita valodiodeista kokonaisiin kuvantamisjärjestelmiin. DT:n liikevaihdosta 38 prosenttia tuli lääketieteen alalta vuonna 2014.

Yhtiön valmistamia turvallisuusjärjestelmiä käytetään matkustajien, matkatavaroiden ja rahdin tutkimiseen lentokentillä ja tullissa. DT tuottaa käyttövalmiita ilmaisintuotteita ja räätälöityjä järjestelmiä turvallisuuden alan läpivalaisusovelluksiin. Yhtiön valmistamia teollisia järjestelmiä voidaan käyttää tuotannon tehostamiseen ja kustannusten vähentämiseen monella eri alalla, kuten elintarvike- ja lääketeollisuudessa, metsäteollisuudessa, autoteollisuudessa, uusiutuvan energian aloilla, öljy- ja kaasuteollisuudessa, kaivosalalla ja maataloudessa. DT tuottaa käyttövalmiita ilmaisintuotteita röntgenkuvauksen avulla tehtävää laadunvarmistusta, lajittelua ja ainetta koestamattoman testauksen sovelluksia varten.  Turvallisuus- ja teollisuusliiketoiminta kattoi 62 prosenttia DTn kokonaisliikevaihdosta vuonna 2014.

Vuonna 2014 DT:n liikevaihto oli yhteensä 33 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 9 prosenttia (vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 12 prosenttia) Yhtiöllä on noin 280 työntekijää. Yhtiöllä on toimitiloja ja tuotantolaitoksia Espoossa ja Oulussa, Pekingissä, Hongkongissa ja Bostonin alueella.


[1] Paikallisverkkomaksu/matkapuhelinmaksu